ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಕುಮಾರಿ ಸೋಫಿಯಾ ರವರಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಡಿ ಬಂತು ಸಹಕಾರಿ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು.